Download

 

Filipino - PANALANGIN SA MAG NG PAG-IBIG

________________________________________________________

Filipino


Hesus! Maria! Minamahal ko kayo.

Kaawaan ninyo kami!

Iligtas ninyo lahat ang kaluluwa. Amen.


O! Mag Puso ng Pag-ibig

O! Mga Pusong laging magka-isa sa Pag-ibig!

Nawa’y mahalin ko Kayo palagi at tulungan ninyo akong

akayin ang iba na mahalin din Kayo.

Kunin ninyo ang aking makasalanang Puso at huwag Ninyo

itong ibalik sa akin hangga’t hindi nagiging maalab na apoy

ng Inyong Pag-ibig. Alam kong hindi ako karapat-dapat na

lumapit sa Inyo ngunit kunin Ninyo ang aking katauhan

at linisin Ninyo ito sa mga apoy ng inyong pagmamahal.

Kunin Ninyo ako sa inyong piling at gamitin Ninyo ako

sa Inyong kagustuhan dahil Inyong-inyo ako.

Amen.


O! Dalisay na Pag-ibig!

O! Banal na Pag-ibig!

Sugatan Ninyo ako at nawa’y ang aking dugo ay dumaloy

sa sugat ng Pinakadalisay na Puso ni Maria!

O! Pinakadalisay na Puso!

Ka-isa ng Banal na Puso ni Hesus para magbigay

ng buhay, kalinga, pagpupuri at pagmamahal. Amen


O! Hesus!O! Maria!

Kayo ang mga Puso ng Pag-ibig!

Minamahal ko Kayo!

Kunin Ninyo ako!

Ako ang Inyong sugo ng Pag-ibig! Amen.


O! Mga Puso ng Pag-ibig!

Kunin Ninyo ako!

Ako ang Inyong sugo ng Pag-ibig! Amen.
 
The last 100 visitors

beginn 05.11-2016